Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost GOOD SAILORS s.r.o., se sídlem Provaznická 737/12, 405 02 Děčín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19121, IČ: 25457781, jako správci osobních údajů (dále jen „společnost GOOD SAILORS“), poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci činnosti realizace marketingových aktivit.

Účel zpracování:

Oslovování s nabídkou produktů a služeb společnosti GOOD SAILORS, komunikace v rámci technologických a servisních dotazů a postupů, včetně informování o aktualitách, aktualizacích, nejrůznějších opatřeních, případně akcí, soutěží a zasílání příležitostných přání.

Popis účelu zpracování:

Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách společnosti GOOD SAILORS, dále pro komunikaci v rámci servisních dotazů a postupů včetně informování o aktualitách, aktualizacích, nejrůznějších opatřeních, případně akcí, soutěží a zasílání příležitostných přání. Některé osobní údaje jsou použity i pro cílení výše uvedených sdělení.

Oprávnění ke zpracování:

Ke zpracování nás opravňuje Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje, historie komunikace, případně údaje o rodině a dalších osobách, interakce a profily derivované na základě těchto dat, síťové identifikátory.

Doba zpracování a archivace:

5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:

PR agentury či další subdodavatelé, členové distribuční sítě, provozovatel serverů, guest managementové agentury, infolinka.

Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:

Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:

V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:

V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Další informace:

Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu

Osobní údaje mohou být předmětem pseudonymizovaného statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • přístup ke zpracovávaným osobním údajům
  • odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
  • opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů
  • výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování
  • omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů
  • výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce
  • podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné

Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností GOOD SAILORS ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese:

info@goodsailors.cz

Písemně na adrese:

Provaznická 737/12, 405 02 Děčín

Děkujeme Vám za projevenou důvěru!

Společnost GOOD SAILORS

Plujte s námi!

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře Souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů